قوانین و مقررات

قانون اول

قوانین استفاده از سرویس ها:

مجموعه ما هیچ مسئولیتی در قبال استفاده نادرست شما ازسرویس ها بر عهده نمیگیرد

شرایط عودت وجه

مجموعه ما تا روز اخر امکان عودت وجه را در صورت نارضایتی شما کاربران در صورتی که از سرویس منصفانه مصرف کرده باشید را دارد و بصورت روز شمار یا حجمی نسبت به مصرف شما مبلغ را عودت خواهد داد